ယခုခါမူ၊ လူလည္းၿဖစ္လာ သာသနာလည္းထြန္းခိုက္၊


အၿမိဳက္တရား ေဟာၾကားမည့္သူ၊ လူလည္းမရွား၊


သို႔ပါလွ်က္သားႏွင့္မွ တရားမလိုက္၊ အမွားကိုႀကိဳက္ၾကလွ်င္၊


အမိုက္တကာ့ဗိုလ္မင္း၊ အဖ်င္းတကာ့ဗိုလ္ခ်ဳပ၊္အပါယ္ေလးလီ၊ ၿမစ္နဒီတြင္၊ ပလံုစီၿမဳပ္လို႕ လူယုတ္ၾကီးေတြၿဖစ္ခ်ိမ္႔မည္။


( စေလဦးပုည )

No comments: