သူတစ္ပါးတုိ႔၏ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အျပစ္အနာအဆာတုိ႔ကို မၾကည့္႐ႈရာ၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈျပဳ၊ မျပဳကို မၾကည့္႐ႈရာ၊ မိမိ၏ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ျပဳ၊ မျပဳကိုသာလွ်င္ၾကည့္ရာ၏။


(ဓမၼပဒ)

No comments: