ျမင့္ျမတ္ျပည့္စံု သရဏဂံု

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတုိင္းရင္းသားအားလံုးနီးပါး၏ ကေလးမ်ားသိတတ္စအရြယ္မွစ၍ ဘုရားမွန္း၊ တရားမွန္း၊ သံဃာမွန္းသိေအာင္အစဦး ဆံုးသင္ၾကားေလ့က်င့္ ေပးၾကပါသည္။ အိမ္ သုိ႔ဆြမ္းခံၾကြသည့္ ရဟန္းသံဃာ ကုိျဖစ္ေစ၊ အဘိုးအဘြား သက္ႀကီးမ်ားကုိျဖစ္ေစ “ဦးေတာ္” “ဦးေတာ္” ဟုဆုိခိုင္းကာဦး တင္ရွိခုိး႐ိုေသသမႈျပဳ ေစၾကပါသည္။ တျဖည္းျဖည္း အရြယ္ေလးႀကီးလာေသာအခါ “ဗုဒၶံ သရဏံဂစၦာမိ၊ ဓမၼံ သရဏံဂစၦာမိ၊ သံဃံ သရဏံဂစၦာ မိ” ဆိုတတ္ေအာင္သားသမီးေလးေတြ ကုိႏႈတ္တုိက္သင္ေပးၾကသည္။ ထုိသုိ႔ႏွင့္ေမြးဖြားႀကီးျပင္းကာအုိမင္းရင့္ ေရာ္ေသဆံုး သြားၾကေလသည္။ ေသဆံုး သည္ဆုိလွ်င္ သရဏဂံုတင္ရမည့္ကိစၥကုိေနာက္ဆံုး အေရးတႀကီးကိစၥအျဖစ္ဖုတ္ပူမီးတုိက္ေဆာင္ရြက္ၾကပါေတာ့သည္။ သရဏဂံုတင္ သည္ဆုိေသာ ကိစၥသည္ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအား လံုးအတြက္ေနာက္ဆံုး ခရီးထြက္ ေတာ့မွပ်ာပ်ာသလဲေဆာင္ရြက္ရသည့္ကိစၥျဖစ္ေနရသည္မွာ အလြန္၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ သရဏဂံုဆုိသည္မွာျမန္မာစကားမဟုတ္ေပ။ (သရဏ+ ဂမန) ဟူေသာမဂဓတုိင္းဘာ သာစကားမွဆင္းသက္ေျပာင္းလဲလာသည့္္စကားျဖစ္ပါ သည္။ သရဏဆုိသည္မွာကုိးကြယ္ထုိက္ေသာ၀တၳဳ၊ ကုိးကြယ္ထုိက္ေသာပုဂၢိဳလ္ဟု အဓိပၸါယ္ရွိေပ သည္။ ဂမနဆုိသည္မွာေရာက္ျခင္းဟုအဓိပၸါယ္ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေပါင္းစပ္ၿပီး တုိက္႐ိုက္အဓိပၸါယ္ျပန္ေသာအခါ ကုိးကြယ္ရာအျဖစ္သုိ႔ေရာက္သည္ ဟုအနက္အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ျခင္းကုိသရဏဂံုဟုေခၚသည္။ ကုိးကြယ္ဆုိေသာစ ကားမွာျမန္မာစကား ျဖစ္ပါသည္။ ကုိး-ဆုိ သည္ကအားကုိးျခင္း၊ ကြယ္-ဆုိသည္က ကာကြယ္ေပးျခင္းဟုအ ဓိပၸါယ္ရွိသည္။ မည္သည့္ကိစၥမ်ားအတြက္အား ကုိးၿပီး၊ မည္သည့္ကိစၥမ်ားအတြက္အကာ အကြယ္ေပးပါ သလဲဟုေတြးေတာဆင္ ျခင္ၾကည့္ ရပါမည္။ အပါယ္ ေလးပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးအစရွိသည္တုိ႔မွကာကြယ္ကင္း လြတ္ၿပီး မဂ္တရား၊ ဖုိလ္တရား၊ နိဗၺာန္တရားကုိရမည္ဟုယံုၾကည္စိတ္ခ်အား ကုိး ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကုိးကြယ္ထုိက္၊ ကုိးကြယ္သင့္ေသာသရဏ၀တၳဳသံုးမ်ဳိးရွိပါ သည္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ဟူ၍ျဖစ္ေပသည္။ ထုိသရဏ ၀တၳဳသံုးမ်ဳိးကုိအ ဘယ္ေၾကာင့္ကုိးကြယ္ ထုိက္သလဲဟုဆုိေသာ္ ျဖဴစင္ေသာ၊ သီလ၊ သမာ ဓိ၊ ပညာ အစရွိသည့္ ဂုဏ္ေတြေၾကာင့္ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ ထုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုိးကြယ္ ျခင္းဟူ ေသာသရဏဂံုတြင္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ တစ္ဆင့့္ၾကားသုတသရဏဂံုႏွင့္ကို္ယ္ ေတြ႕သရဏဂံုဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ဂုဏ္ေက်းဇူး၊ တရားေတာ္၏ဂုဏ္ ေက်းဇူး၊ သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကုိ ၾကားဖူး၊နာဖူး၊ မွတ္သားဖူး၍ ဗုဒၶံသရ ဏံဂစၦာမိ စ သည္ျဖင့္ရြတ္ဆုိေဆာက္တည္ေသာသရဏဂံုမ်ဳိးကုိတစ္ဆင့္ၾကား သ ရဏဂုံဟုေခၚပါ သည္။ သိတတ္ခါစကေလးအရြယ္တုန္းကလူႀကီးမိဘမ်ားသင္ေပး သျဖင့္မိဘ႐ိုးရာရြတ္ဆုိ မႈမ်ဳိးသာျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတြ႕သရ ဏဂံုဆုိသည္မွာ သကၠာ ယဒိ႒ိ(ငါစြဲ၊ ငါ့ဟာ၊ ငါပိုင္ဟုစြဲ ေသာအယူ)ႏွင့္ ၀ိစိကိစာၦ(မရွင္းလင္းျခင္၊ ယံုမွားသံသ ယျဖစ္ျခင္း)တုိ႔၏ ၿငိမ္းေပ်ာက္ရာ ျဖစ္ေသာ အာယတနဓာတ္(ျမင္စိတ္၊ ၾကားစိတ္၊ နံ စိတ္၊ စားစိတ္၊ ယားနာ စိတ္၊ ေတြးေတာ စိတ္)တရားမ်ား၏ျဖစ္ပ်က္ပံုကုိျမင္ႏုိင္ ေသာသမၼာဒိ႒ိဥာဏ္(အျမင္မွန္)ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သရဏဂံု မ်ဳိးကုိေခၚသည္။ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားထံမွ သီလယူေဆာက္တည္ဖူးသူတုိင္း ၾကားဖူးနား၀ရွိသည့္ပါဠိစ ကားေလးေတြရွိပါသည္။ ယမဟံ ၀ဒါမိ တံ၀ေဒထ (ကြၽႏ္ုပ္ဆုိသ လုိလုိက္ဆုိၾက၊) ထုိအခါ လူအမ်ားက အာမ ဘေႏၲပါ (အရွင္ဘုရားေကာင္းပါၿပီ ။လုိက္ဆုိပါမည္အ ရွင္ဘုရား)ဟု၀န္ခံၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ “နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟ ေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ” (အရဟံ ဂုဏ္၊ သမၼာသမၺဳဒၶဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာထုိျမတ္စြာ ဘုရားကိုရွိခုိးပါ၏။) ဗုဒၶံသရဏံ ဂစာၦမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ (ဘုရားကုိဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ပါ၏။ တရားကိုဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ပါ၏။ သံဃာကုိ ဆည္းကပ္ကုိး ကြယ္ပါ၏)ဟုသုံးႀကိမ္ဆုိခုိင္းပါသည္။ သံုးႀကိမ္ျပည့္ေသာအခါ ရဟန္းသံဃာက တိသရဏ ဂမနံ ပရိပုဏၰံ သရဏဂံု (ခံယူေဆာက္တည္မႈ ကိစၥၿပီး ျပည့္စံုၿပီ ဟုဆုိ၏။) လူေတြက အာမ ဘေႏၲ(ေကာင္းပါၿပီအရွင္ ဘုရား)ဟုလုိက္ဆုိ ၾက၏။ ထုိသုိ႔ရ ဟန္းႏွင့္သီလယူသူ လူအမ်ား ပါဠိလုိအျပန္အလွန္တုိင္ေပး၊ လုိက္ ဆုိၾကေသာ ကိစၥကုိလူအေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာကုိဆုိလုိ႔ဆုိမွန္းအဓိပၸါယ္မသိစြာႏွင့္ ဆုိ႐ုိးထံုးစံရွိ၍သာ လုိက္ဆုိ ေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ပါဠိစကားျဖင့္အတုိင္အေဖာက္ ရြတ္ဆုိေနၾကသည္္မွာသရဏဂံုတည္ေဆာက္ေနျခင္း၊ သရဏဂံုတင္ေနျခင္းျဖစ္ သည္ကုိသိမွသိပါေလစဟုေတြးမိပါသည္။ သရဏဂံု တည္ေဆာက္ျခင္းကုိျပဳၿပီးပါ ေသာ္လည္းဘုိးေတာ္၊ ဘြားေတာ္၊ မင္းႀကီး၊ မင္းေလး၊ ေပ်ာက္ေစဆရာ၊ ေပါက္ေစ ဆရာ မ်ားအားလုံးကုိလက္ေတြ႕၊ မ်က္ေတြ႕ကုိး ကြယ္အားထားၾကကုန္ေလ၏။ မိမိ တုိ႔၏ႏႈတ္ဖ်ား မွရြတ္ဆုိတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာသရဏဂံုသံုးပါးကုိဘာမွန္းမသိိေမ့ ေလ်ာ့ကုန္ၾကေလသည္။ ကုိးကြယ္ရာေတြသံုးပါးမကကုိးကြယ္ၾကေလ၏။ ထုိ႔ျပင္ ေသေသာသူ၏႐ုပ္အေလာင္းအား ျမန္မာ့႐ိုးရာအတုိင္းသရဏဂံုတင္ေလ့ရွိပါသည္။ ေသေသာသူကိုသရဏဂံုတည္ေပး၍ထို သူမွာသရဏဂံုအက်ိဳးကုိမရ ေတာ့ပါ။


တဆက္တည္းေျပာလိုသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ခါမွာေတာ့အတုေယာင္မ်ားကအေတာ္ ေနရာယူလာၾကပါၿပီ။ အနည္းငယ္ေျပာျပလုိပါသည္။ လူေတြကိုက အားကိုးစရာဟု ထင္မွတ္ ကာနတ္မ်ား၊ မယ္ေတာ္၊ ဘုိးေတာ္မ်ားကိုပို၍အေလးထားျပဳလုပ္ ေနၾကပါ သည္။ ကိုၾကီး ေက်ာ္ဆုိေသာ အမူးသမားနတ္ကိုကိုယ္ကြယ္ရာအဟုတ္မွတ္ကာ သြားေရာက္ဆက္သေန ၾကပါသည္။ ဘုရားရွင္က ေသေသရည္ စီးပြားပ်က္ကို တစက္ကယ္မွ်မေသာက္ၾက ႏွင့္ဟု ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ေမာင္ေက်ာ္ကအုိး လိုက္ေသာက္ကာ အံဖတ္ဆုိ႔ေသခဲ့ပါတယ္။ စာဖတ္သူမ်ားပင္ ေတြးၾကည့္ၾကပါ။ အေမဂ်မ္း ဆုိေသာနတ္ကိုၾကည့္ပါ။ အဲဒီနတ္၀င္လာ တဲ့အခါမွာဆဲဆုိကာမုိက္ရိုင္း ေသာစကားမ်ားနဲ႕ေဟာေလ့ရွိပါတယ္။ ဘုရားက၀ဇီဒုစရိုက္ ေလးပါးကိုမလုပ္ၾက ရန္ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ အေမဂ်မ္းဆုိ သူကဘုရားႏွင့္ဆန္႕က်င္ကာေျပာဆုိေန ပါသည္။ မႏွဲေလးဆုိေသာ ကေလးနတ္ကိုၾကည့္ပါ။ သူသည္ယေန႕တုိင္ေအာင္စ ကားမပီေသးပါ။ မူၾကိဳေက်ာင္းကိုေတာင္ပို႔ထားသင့္ပါေတာ့သည္္။ အဲဒီကေလးနတ္ ၀င္ ေသာအခါ ယေန႔ေပၚသီခ်င္းမ်ားသီဆုိကာနတ္ကၾကပါသည္။ အဲဒီကေလးက ယေန႔ထြက္ ေသာသီခ်င္းမ်ားကိုလည္းလုိက္ဆုိတက္ေနပါတယ္။ စဥ္းစားတာၾကည့္ ပါ။ အိမ္တြင္းအေဖ ၾကီးဟုေခၚေနၾကေသာ ေမာင္တင့္တယ္သည္မီးရႈိ႕အသက္ခံရ ၍ေသရခဲ့ပါတယ္။ သူကို လည္းအိမ္မွာဘာေၾကာင့္ေခၚကာတင္ထားၾကပါသလဲ။ အစြဲေၾကာင့္နတ္စိမ္းျဖစ္ေနသည္ဘဲထားပါဦး။ သူတုိ႕ကိုေပးကမ္းေကၽြး တဲ့အေနနဲ႕ ေတာ့ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဘုရားစင္နားရွိေနေသာဘိုးေတာ္ရုပ္မ်ားမွာအေတာ္ပင္ ရုပ္ပ်က္လွပါတယ္။ ဘုရားနား ေနၿပီး ဒူးေပၚ၊ ေပါင္ေပၚျဖင့္ထိုင္ကာေနပါ သည္။ ထုိသို႔ရိုင္းဆိုင္းေသာသူမ်ားကိုဘာေၾကာင့္မ်ားအိမ္မွာ ထားေနၾကသည္ကိုမသိ ေတာ့ပါ။ ထိုအေၾကာင္း မ်ားေျပာရင္ ဆံုးမွာမဟုတ္ေတာ့ပါ။ စာ ဖတ္သူမ်ား ဥာဏ္ ျဖင့္စဥ္းစားၾကည့္ပါေတာ့။ (လူတုိင္း။ အိမ္ တိုင္းကိုး ကြယ္ေနၾကသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ မေျပာပါဘူး)။ ထုိနတ္မ်ားကို ကိုကြယ္ၿပီးေသပါက အန္ဖတ္စားၿပိႆာျဖစ္ရပါ တယ္။ ေပးကမ္းေကၽြးေမြးမႈအေနနဲ႕ေတာ့ ျပဳလုပ္လို႔ရပါသည္။ ထုိနတ္မ်ားကိုကိုး ကြယ္ ရာဟူ၍အားထားမိပါက သရဏဂံုပ်က္ပါတယ္။ ထိုသို႕မျဖစ္ရေလေအာင္အ ေလးနက္ ထား၍ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔မွသာသရဏ ဂံုတည္ေသာ၊ ၿမဲေသာ၊ ခုိင္ေသာ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအျဖစ္ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ေျပာေတာ့ဗုဒၶဘာသာဆုိၿပီး တျခားအလုပ္ေတြလုပ္ေနသည္မွာ အရွက္မရွိေသာ သူမ်ားပမာျဖစ္ေနပါေတာ့မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာသာလ်င္ကိုးကြယ္ ရာအစစ္မွန္ဟုသိလိုက္ပါက ေနာက္ေန႔မွ စ၍နတ္မ်ား။ မယ္ေတာ္၊ ဘိုးေတာ္မ်ားကို ဘာအေၾကာင္းႏွင့္မွ်ကန္ ေတာ့မေနသင့္ပါ။ ဗုဒၶ ဘာသာတို္င္ ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ မိမိေကာင္းတာလုပ္ရင္ ဆုေတာင္းစရာမလိုဘဲ ေကာင္းက်ိဳးရမွာအမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မေကာင္းတာလုပ္၍ေျပ ေပ်ာက္ပါရေစဟု ဆုေတာင္းေန၍လည္းမရေတာ့ပါ။ ေစတနာသည္ကံျဖစ္ပါ သည္။ မိမိျပဳေသာကံ သည္မိမိအတြက္ျပန္ခံစားရေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္းသိၿပီးျဖစ္ မည္ဟုထင္မိ ပါသည္။ မိမိအတြက္ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာသည္သာကိုးကြယ္ အားထားရာအစစ္ မွန္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရွိၾကမည္ဟုယံုၾကည္ရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္မည္သည့္ေနရာ ေရာက္ေရာက္ သရဏဂံုသံုးပါးကိုအၿမဲ တည္ေနၾကပါ။ နံနက္အိပ္ရာထသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ဗုဒၶ သရဏံ ဂစာၧ မိ၊ ဓမၼံ သရဏံဂစာၧမိ၊ သံဃံ သရဏံဂစာၧမိ၊ ဟုရြတ္ ဆုိၿပီးျဖစ္ေနပါကအလြန္ေကာင္းပါ သည္။ ေရေသာက္ေနစဥ္၊ ကားစီးေနစဥ္၊ စား ေသာက္ေနခ်ိန္မည္သည့္ေနရာ၊ အခ်ိန္မဆို ရြတ္ဆုိပြားမ်ား ေနႏုိင္ပါသည္။ သတိ တရားရွိဖို႔ အဓိကသတိ ေပးပါရေစ။ သတိလြတ္ တာႏွင့္ပြားမ်ားျဖစ္မည္မဟုတ္ ေတာ့ပါ။

သရဏဂံုတည္ေနစဥ္ “ငါ” ကရြတ္ေနတာမဟုတ္ဘူး၊ သဒၶါတရားကရြတ္ေန တာျဖစ္ သည္ ဟု“ငါ”ႏွင့္ခြာ၍ ၾကိဳးစားတည္ၾကပါ။ သတိတရားမလြတ္ၾကေစရန္ထပ္မံ၍ သတိေပးပါရေစ။ ဤသို႔ိုမိမိသိေနေသာအသိမ်ားအတုိင္း လိုက္က်င့္ကာဒုကၡအ ေပါင္းမွလြတ္ၿငိမ္းရာအမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္ကိုလ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိႏိုင္ၾကပါေစ။…။“ဓမၼခ်မ္းသာေတြ႕ေအာင္ရွာ အုိ၊ နာ၊ ေသျခင္းကင္းေစေသာ္”စာေရသူ- ေအာင္ေဆြဦး

6 comments:

ႏိုးေဆာ္ခ်က္ said...

ကာေမသုနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးအနည္းငယ္ေဆြးေႏြးခ်င္ပါ
ေသးတယ္....ကိုမသိဘူးေမးခဲ႕တဲ႕ေမးခြန္းကိုၿပန္ေၿဖရ
မယ္ဆိုရင္အေနာက္ႏူိင္ငံမွာ ၉၅% ေလာက္ကမိဘသေဘာတူမူမရွိဘဲအတူ
တကြေပါင္းသင္းေနထိုင္ႀကေတာ႕ဘယ္လုိလုပ္မလဲ....?

ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္း ျပဳက်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ဟုသီလေဆာက္ တည္ထားသူ အမ်ိဳးေကာင္းသားသည္ မိမိ၏သီလ မက်ိဳးမေပါက္ေစရန္ ေအာက္ပါ အာဂမနီယ၀တၳဳ မသြားမလာအပ္ေသာ မိန္းမ(၂၀) ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။
(၁) မာတုရကၡိတ - မိခင္ ေစာင့္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊
(၂) ပိတုရကၡိတ - ဖခင္ ေစာင့္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊
(၃) မာတုပိတုရကၡိတ - မိဘႏွစ္ပါး ေစာင့္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊
(၄) ဘာတုရကၡိတ - ေမာင္ၾကီးေမာင္ငယ္ ေစာင့္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊
(၅) ဘဂိနီရကၡိတ - အစ္မ၊ ညီမ ေစာင့္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊
(၆) ဉာတိရကၡိတ - ေသြးသားေတာ္စပ္သူ ေဆြမ်ိဳး ေစာင့္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊
(၇) ေဂါတၱရကၡိတ - အမိ်ဳးအႏြယ္ ေစာင့္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊
(၈) ဓမၼရကၡိတ - တရားက်င့္ေဖာ္ခ်င္း ေစာင့္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊
(၉) သာရကၡ - ကိုယ္၀န္ကတည္းက မွတ္သားသိန္ဆည္းခံရေသာ မိန္းမ၊
(၁၀) သပရိဒ႑ - ဤ မိန္းမကို သြားလာလွ်င္ ဒဏ္သင့္ေစဟုမင္းမိန္႔ ထုတ္ခံရ ေသာ မိန္းမ(ေတာ္ေကာက္ထားသည့္ မိန္းမ)။

မာတုရကၡိတမွ ဓမၼရကၡိတအထိ မိန္းမရွစ္မ်ိဳးတို႔ကို မိဘစသူတို႔က ေစာင့္ထိန္းသည္ ဆိုရာ၌ မိဘစသူတို႔သည္ ထို မိန္းမတို႔၏ အထိအေတြ႔(ဖႆ)ကို အစိုးလည္းမရ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈလည္းမရွိသျဖင့္ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္။ ဖႆကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္မဟုတ္။ အမွန္မွာ ယုတ္မာေသာအက်င့္ႏွင့္ ေယာက်္ားတစ္ပါးႏွင့္ သြားလာေနထိုင္မႈကိုသာ တားျမစ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို မိန္းမရွစ္မ်ိဳးတို႔မွာ ေယာက်္တစ္ပါးႏွင့္ ကာမေဖာက္ျပန္လၽွင္ ကာေမသုမိစၧာစာရကံမထိုက္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကာမပိုင ္ လင္မရွိေသာေၾကာင့္တည္း။ သာရကၡ၊ သပရိဒ႑မိန္းမႏွစ္မ်ိဳးတို႔မွာ ရည္စူးသတ္ မွတ္ထားသူရွိျခင္းေၾကာင့္ ေယာက်္ားတစ္ပါးႏွင့့္ ကာမေဖာက္ျပန္လၽွင္ကာေမသုမိစၧာ ရကံ ထိုက္၏။
(၁၁) ဓနကၠီတ - ဥစၥာျဖင့္ ၀ယ္ယူေပါင္းသင္းေသာ မိန္းမ၊
(၁၂) ဆႏၵ၀ါသိနီ - အလိုတူ၍ ေပါင္းသင္းေသာ မိန္းမ၊
(၁၃) ေဘာဂ၀ါသိနီ - ပစၥည္းအသံုးအေဆာင္ေပး၍ ေပါင္းသင္းေသာ မိန္းမ၊
(၁၄) ပဋ၀ါသိနီ - အ၀တ္အထည္ေပး၍ ေပါင္းသင္းေသာ မိန္းမ၊
(၁၅) ၾသဒပတၱကိနီ - ေရခြက္၌ လက္ဆံုႏိႈက္၍ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းေသာ မန္းမ ၊
(၁၆) ၾသဘဋစုမၺဋာ- ထင္းေခြေရခတ္ လုပ္ကိုင္ရေသာ အမ်ိဳးသမီးအား ယင္းအလုပ္တို႔ကို မလုပ္ေစေတာ႔ဘဲ ေခါင္းမွေခါင္းခုကိုခ်ေစ၍ ေပါင္းသင္းေသာ မိန္းမ၊
(၁၇) ဒါသီ - ကၽြန္လည္းဟုတ္ ၊ မယားလည္းဟုတ္ေသာ မိန္းမ၊
(၁၈) ကမၼကာရီ - အလုပ္သမားလည္းဟုတ္၊ မယားလည္းဟုတ္ေသာ မိန္းမ၊
(၁၉) ဓဇာဟဋာ - သုဥ့္ပန္းအမ်ိဳးသမီးအား မယားအျဖစ္သို႔ ေပါင္းသင္းေသာ မိန္းမ၊
(၂၀) မုဟုတၱိကာ - ေခတၱငွားရမ္း ေပါင္းသင္းေသာ မိန္းမ။

အထက္ပါ မိန္းမ (၂၀) တို႔တြင္ နံပါတ္ (၉) သာရကၡမွ နံပါတ္ (၂၀) မုဟုတၱိကာ အထိ မိန္းမ (၁၂) မ်ိဳးတို႔သည္ ပိုင္ဆိုင္သူရွိေသာေၾကာင့္ မိမိအားပိုင္ဆိုင္သူမွတစ္ပါး အျခားေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ တိရစ ၦာန္အထီးမ်ား ႏွင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း ကာမ ေဖာက္ျပန္လွ်င္ ကာေမသုမိစ ၦာစာရကံ ထိုက္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ လင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကာမအေတြ႔အထိကို ခိုး၍ သူတစ္ပါးအား ေပ်ာ္ေမြ ႔ေစေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေယာက်္ားမ်ားမွာမူ မိန္းမ (၂၀) အနက္ တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ ေဖာက္ျပန္လွ်င္ ကာေမသုမိစ ၦာရကံ ထိုက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးဆရာၾကီးမ်ားက“မန္းမ ႏွစ္က်ိပ္ ၊ ေပ်ာ္ေၾကာင္းသိပ္လည္း ၊ မအိပ္ေလရာ” ဟု ဆံုးမခဲ႔ၾက၏။

ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္အထက္ကေဖာ္ၿပထား
သည္႕အခ်က္(၂၀)မွအမ်ဳိးသမီးတဦးဦးႏွင္႕ေဖာက္ၿပန္
္လွ်င္ကာေမသုကံထိုက္ပါသည္မိန္းမတစ္ေယာက္သည္
နံပါတ္ (၉) သာရကၡမွ နံပါတ္ (၂၀) မုဟုတၱိကာ အထိ မိန္းမ (၁၂) မ်ိဳးတို႔သည္ ပိုင္ဆိုင္သူရွိေသာေၾကာင့္ မိမိအားပိုင္ဆိုင္သူမွတစ္ပါး အျခားေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ တိရစာန္အထီးမ်ား ႏွင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း ကာမ ေဖာက္ျပန္လွ်င္ ကာေမသုမိစ ၦာစာရကံ ထိုက္၏။
တေန႕တြင္ဘုရားရွင္က ေၿမႀကီးေပၚမွသဲမွဳန္တို႕ကိုလက္သန္းေပၚတြင္တင္
ကာဒီလက္သန္းေပၚမွသဲမွဳန္ႏွင္႕မဟာပထဝီေၿမႀကီးေပၚ
မွသဲမွဳန္အဘယ္ကသာ၍မ်ားသနည္းဟုသံဃာေတာ္
အေပါင္းအားေမးရာ"အရွင္ဘုရားမဟာပထဝီေၿမႀကီး
ေပၚကသဲမွဳန္တို႕ကသာ၍မ်ားပါသည္"ဟုေလွ်ာက္ေလ
ရာၿမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ႀကီးက"ခ်စ္သားတုိ႕ ထိုအတူပင္ယခုဤမဟာပထဝီေၿမႀကီးေပၚရွိလူသားတို႕
သည္လက္သည္းခြံေပၚမွသဲမွဳန္မွ်သာရွိ၍ ၊ မဟာပထဝီေၿမႀကီးေပၚကသဲမွဳန္အထုသည္ကားအပါယ္
္ငရဲတြင္က်ေရာက္ေနရေပသည္"ဟု(လက္သည္းခြံ)ဥပ
မာသုတန္တြင္ေဟာေတာ္မူခဲ႕ပါတယ္...
ေၿပာခ်င္သည္မွာသူမ်ားမိုးခါးေရေသာက္လွ်င္မိမိလည္း
လိုက္ေသာက္မည္ဆိုပါကမိမိၿပဳလုပ္ေသာအကုသိုလ္
သည္လွည္းဘီးသည္ႏြား၏ေၿခရာေနာက္သို႕အစဥ္လိုက္
သကဲ႕သို႕မေကာင္းမူသည္လည္းထိုၿပဳလုပ္သူ၏ေနာက္
္တြင္လိုက္ပါေနလိမ္႕မည္ဟူ၍ကိုမသိခ်င္ဘူး
ေမးေသာေမးခြန္ ကိုကြၽန္ေတာ္၏ညဏ္မွီသေလာက္ေရးသားေဆြးေႏြး
အပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ...ရိုေသစြာၿဖင္႕
မင္းေဝ (ကာေမသုဆိုးက်ိဳးေတြကိုေတာ႕ထည္႕မေရးေတာ႕ပါ၊
သိခ်င္ပါကတင္ေပးပါမည္)

Anonymous said...

ဖတ္လို႕ေကာင္းပါဗ်ာ...
အားေပးေနပါတယ္။
အဆင္ေျပပါေစ...

မသိဘူး said...

နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ၊ အရဟေတာ ၊ သမၼာသဗၺဳဒၶႆ

ပထမဆံုးေျပာခ်င္တာက...ဘာသာ၊သာသနာ၊တရားေတာ္
အား မေလးမစား လုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ...မသိလို ့ေမးပါသည္။ ပိုနားလည္ေအာင္ ေမးပါသည္။


၁။ သရဏဂံု ၃ ပါးလို ့ေျပာပါတယ္။ ဘုရားပြင့္ျပီးတဲ့ေနာက္ တဖုႆ ႏွင့္ ဗလိက ညီေနာင္ ေရာက္လာေတာ့ ဘုရား၊ တရား ၊ သံဃာ ေတြထဲက သံဃာေတာ္မ်ား မရွိေသးတဲ့ အတြက္ အဲဒီညီေနာင္ဟာ ေဒြ၀ါစိက သရဏဂံု (ဘုရား၊တရား - သရဏဂံု ၂ပါး) ပဲ တည္ေဆာက္ခဲ့ရတယ္လို ့ၾကားဖူးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း သံဃာေတာ္မ်ား သာသနာ့ေဘာင္ကို ၀င္ေရာက္လာေတာ့ ၃ပါးေပါ့။

ဒါဆိုရင္ အကယ္၍မ်ား ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေနခဲ့ရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထပ္၀င္လာတာမ်ိဳးမ်ား ရွိခဲ့ရင္ ထပ္တိုးလာဖို ့ရွိပါလသား။ ဒါမွ မဟုတ္ ဂဂၤါ၀ါဠဳမက ပြင့္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ အဆူဆူေသာ ဘုရားရွင္ေတြ လက္ထက္တုန္းက ေကာ ၃ ပါးတည္း တည္ရွိလာခဲ့လို ့အစဥ္အလာအရ ၃ပါး ဟာ အျမတ္ဆံုး ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ့ပါသလား။ ေနာင္ပြင့္ မဲ ့အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္လက္ထက္ .. လူေတြရဲ ့အႏွစ္ ၈၀၀၀၀ ကာလ သက္တမ္းမွာေကာ.. ၃ပါးပဲ တည္ရွိေနမွာလား ။

၂။ သရဏဂံု ၂မ်ိုး ရွိတယ္လို ့ေျပာပါတယ္။ တစ္ဆင့္ၾကားသုတ သရဏဂံု နဲ ့ကိုယ္ေတြ ့သရဏဂံု။

ကိုယ္ေတြ ့သရဏဂံု .....အဲဒါရဖို ့က ငါစြဲ၊ ငါ့ဟာ၊ ငါပိုင္ဟုစြဲ ေသာအယူ၊ မရွင္းလင္းျခင္၊ ယံုမွားသံသ ယျဖစ္ျခင္း (တရားေတာ္
အေပၚလို ့နားလည္ပါတယ္) .. မရွိတဲ့ သမၼာဒိ႒ိဥာဏ္(အျမင္မွန္) မွ ရမယ္လို ့ဆုိပါတယ္။ ျခြင္းခ်က္မရွိ ယံုၾကည္ရမယ္လို ့ေရးထားေတာ့ အဲဒီလို အျမင္မွန္ သမၼာဒိ႒ိ နဲ ့ကိုယ္ေတြ ့သရဏဂံု ရဖို ့ဘယ္လို ကေန စေလ့လာမလဲ။လူၾကီးေတြ၊ ဘုန္းၾကီးေတြ ေျပာသမွ် ယံုရင္ မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္သြားမွာေပါ့ ။ ကိုယ္ေတြ ့ရွိဖို ့အတြက္
ဘယ္အရာေတြ လိုအပ္မလဲ။ ကိုယ္တုိင္ရတဲ ့သရဏဂံု experience သေဘာမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါတယ္။

တစ္ဆင့္ၾကား သုတ သရဏဂံု..... ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ၾကားဖူး ၊ နာဖူး ၊ မွတ္သားဖူး လို ့ဗုဒၶံ၊ ဓမၼံ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ
လို ့ ရြတ္ဆို တည္ေဆာက္တယ္ေပါ့..

သရဏဂံု တည္ေဆာက္ဖို ့ရာ အေရွ ့ကေန တုိင္ေပး (စာခ်ပုဂၢိဳလ္) တဲ့ သူ ရွိမွ ေဆာက္တည္လို ့ရတာလား။ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေကာ ေဆာက္တည္လို ့မရဘူးလား။ ဆိုလိုတာကေတာ့ တစ္ေယာက္ေသာ သူဟာ ဘာသာျခား ၊ ဒါမွ မဟုတ္ ဘာသာ မရွိတဲ့သူဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အျဖစ္ ခံယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ရြတ္ဆိုလိုက္တာနဲ ့သရဏဂံုတည္ျပီး
ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သြားသလား ။ ဒါမွ မဟုတ္ စာခ်ေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိမွ ျဖစ္မွာလား ။

အေပၚမွာ ေျပာခဲ့သလို ဘုရားရွင္က ေဒြ၀ါစိက သရဏဂံုကို တုိင္ေပးခဲ့တယ္ဆုိေတာ့ ..ဒါကို ေထာက္ျပျပီး ေျပာတာပါ။
အဲသလိုမ်ိဳး တုိင္ေပးလို ့လိုက္ဆိုတာျဖစ္ေစ ၊ ကိုယ္တုိင္ ရြတ္ဆုိတာ ျဖစ္ေစ ပါဠိေတြခ်ည္း ပါတဲ့ အတြက္ အဓိပၸါယ္ကို သိမွ သရဏဂံု တည္တာလား။ မသိလည္း ပါဠိရြတ္ရံုနဲ ့တည္ပါသလား။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ သရဏဂံု တည္ပါသလဲ။


၃။ ေသသူရဲ ့႐ုပ္အေလာင္းကို ျမန္မာ့႐ိုးရာအတုိင္း သရဏဂံု တင္တယ္လို ့ေရးထားပါတယ္။ ေသတဲ့သူဟာ သရဏဂံု အက်ိဳးကို မရေတာ့ဘူးဆိုတာ တင္ေပးတဲ့သူ ကိုယ္တုိင္သူျပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ ဒါဆို ဘာျဖစ္လို ့
တင္ေပးေနရေသးသလဲ။ ေသသူရဲ ့မိသားစု ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနတဲ့ အတြက္ ရတနာ ၃ပါးသာ အားထားရာဆိုျပီး အသိေပးတဲ့အေနနဲ ့ပဲ လုပ္ေပးေနတာလား။

၄။ ဘုိးေတာ္ ၊ မယ္ေတာ္ ၊ နတ္ေတြကို ေပးကမ္းေကြ်းေမြးမႈ
တစ္ခ်ိဳ ့ေတြဟာ အဲဒီလူေတြကို ေပးကမ္းေကြ်းေမြးတဲ့အတြက္ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး အဆင္ေျပတယ္လို ့ကိုယ္ေတြ ့ျဖစ္ေစ ၊ တစ္ဆင့္စကား ျဖစ္ေစ ၾကားဖူးတဲ့အတြက္ ေပးကမ္းေကြ်းေမြးတယ္ေပါ့။ ဘုရားမပြင့္ခင္ အရည္းၾကီးေခတ္ကိုမေျပာပါဘူး။ ဘုရားရွင္ ပြင့္ျပီးေနာက္ ပိုင္းကာလ ဆီကို ေရခ်ိဳး ၊ ေဆးရိုးမီးလွံဳ တဲ့ေခတ္ ကိုပဲ ေျပာပါ့မယ္။
ရွာရေဖြရ လြယ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ အစိုးရတဲ့ သူ မွ်တလို ့ပဲေျပာေျပာ၊ သမၼာေဒ၀ နတ္ေကာင္းမတယ္လို ့ပဲ
ေျပာေျပာ လူေတြ ရွာရေဖြ လြယ္ကူပါတယ္။ ( အနည္းအက်ဥ္းသာပါတဲ ့မဟာဒုက္တို ့ဘာတို ့ကို ခြ်င္းခ်က္ထားပါမယ္)
အခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ ရွာရေဖြက က်ပ္တည္း ၊ မ်က္ႏွာၾကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါ။ equal opportunity မရွိတဲ့ ေခတ္၊
မိစၦာဒိ႒ိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ေခတ္မွာ ရွာရေဖြရမလြယ္ေတာ့ လူ ့သဘာ၀အတိုင္း လြယ္ရာလမ္းလိုက္တယ္ဆိုတဲ့အတုိင္း
အဆင္ေျပခ်င္လို ့လုပ္တယ္။ ေကြ်းတယ္ ကမ္းတယ္ေပါ့၊ ဒါလုပ္ေပးရင္ ဒါျဖစ္လာမလားဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးနဲ ့။
တစ္ကယ္လို ့သာ equal opportunity ရွိခဲ့မယ္။ အစစအရာရာ ေစ်းတက္ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ လူတန္းစားအားလံုး
သူ ့အဆင့္အတန္းနဲ ့သူ စားေလာက္ ေနရင္ ဒီလို မ်ိဳး ေပးကမ္းေကြ်းေမြးမႈေတြ၊ ကိုးကြယ္မႈေတြ လုပ္ပါအံုးမလား။
လံုး၀မေပ်ာက္တည့္တိုင္ေအာင္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေလ်ာ့သြားမယ္ထင္ပါတယ္။

အစကတည္းက လုပ္ကို မလုပ္သင့္ဘူးလို ့ေတာ့ မေျဖနဲ ့ေနာ္။

၅။ သရဏဂံုတည္တဲ့သူေတြ ဘယ္အခ်ိန္မွာ သရဏဂံု ပ်က္တယ္ဆုိတာကိုလည္း ေျပာျပပါ။ ေရးထားတာက ကိုးကြယ္မႈမွားရင္ သရဏဂံုပ်က္တယ္ ဆိုတာ ၁မ်ိဳးပဲ ေတြ ့ပါတယ္။ ဆက္ျဖည့္ေပးပါ။

NatShinNaung said...

ေသတဲ့ သူကို သရဏဂံု တင္ေပးတာမဟုတ္ပါဘူး ခင္ဗ်ာ။ က်န္ရစ္သူမိသားစုကို တင္ေပးတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီလို မွတ္သားဘူးပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာေတြ နတ္ကို ယံုတာေတာ့ အင္မတန္ ၀မ္းနည္းဘို႔ေကာင္းပါတယ္။

Unknown said...

ဒီပိုစ္႕ေလးကိုသေဘာက်တယ္.အစ္မ အေမကလဲ.မနက္အိပ္ရာထသည္ႏွင့္သရဏံဂဳဏ္သံုးပါးရြတ္ခိုင္းတယ္.ဘာလုပ္လုပ္.ဘယ္သြားသြား.စိတ္ထဲမွာ.သရဏံဂုဏ္အၿမဲတည္ခိုင္းတယ္.

Aung Kyaw Htoon said...

သိပ္ေကာင္းပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္အခု အသက္ ၄၀ ပါ၊ ၁၆ ႏွစ္သားတုန္းက၊ ဗုဒၶသာသာ ၅ ဆင့္ သင္တန္းစာအုပ္ကေလးထဲမွာ ဖတ္ခဲ့သူးပါတယ္။ ဖတ္ဖူးတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္သူငယ္ခ်င္း အလြန္နည္းပါတယ္။ ႐ွိမွန္းကို မသိၾကဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကာေမသု သီလကို (အျပည့္) က်ဴးလြန္ရင္ ဘယ္လိုျပန္ခံရမယ္အထိ ဖတ္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ အိမ္ေထာင္လည္းက်ခဲ့ၿပီမို႕ လူပ်ိဳဘ၀ထက္ ဒီသီလကို ေစာင့္ရတာလြယ္သြားပါၿပီ။ အဲ အျပစ္ကေလးေတြပါ ျဖည့္တင္ေပးဖို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သီလညိုးႏြမ္းယံုမ်ွ အဆင့္နဲ႕ က်ိဳးေပါက္ျခင္းနဲ႕ သီလလံုး၀ က်ဴးလြန္ျခင္းအဆင့္ထိ ႐ွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။ ဥပမာ.... ကာေမသုမိစၦာစာရကံ သည္ ေအာက္ပါ ကာယကံအခ်က္မ်ားအားလံုး လုပ္မိပါက ရာႏွဳန္းျပည့္က်ိဳးေပါက္ပါတယ္။
(၁) မိမိ၏ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ျဖစ္ျခင္း
(၂) က်ဴးလြန္ေစလိုေသာ စိတ္လည္း႐ွိျခင္း
(၃) က်ဴးလြန္ရန္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အားထုတ္ျခင္း
(၄) က်ဴးလြန္ေသာ ကိစၥေအာင္ျမင္သြားျခင္း က်ဴးလြန္ေသာ ကိစၥေအာင္ျမင္သြားျခင္း ဆိုရာတြင္၊ ဖိုလိင္အဂၤါသည္မအဂၤါဇာတ္အတြင္းေအာက္ေဖၚျပပါပမာဏအထိ၀င္ေရာက္မိယံုမ်ွျဖင့္ ရာႏွဳန္းျပည့္က်ဳးလြန္ၿပီဟု သတ္မွတ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး၏ ေပါင္ႏွစ္ျခမ္းကို အစြမ္းကုန္ကား၍၊ ေလတိုက္ခံ ၾကည့္လွ်င္၊ ေလ၏ထိေတြ႕မွဳကို၊ ခံစားရႏွိဳင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါ၏ အတြင္းဆံုးအမွတ္ကို ဖိုလိင္အဂၤါထိုးသြင္းမွဳသည္၊ ေက်ာ္လွ်င္ေက်ာ္ခ်င္း၊ အမ်ိဳးသားသည္ ဆႏၵၿပီးသည္ျဖစ္ေစ၊ မၿပီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုအမ်ိဳးသားသည္၊ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ၁၀၀% ထိုက္သြားပါၿပီ။ က်ဴးလြန္မိေသာမိန္းကေလးမွာလည္း၊ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကိုယ့္ ခ်စ္သူျဖစ္ေနပါေစ၊ ဒီဘ၀မွာ အနည္းဆံုးေသာတာပါတ္တိဖိုယ္မတည္ပါဘဲ ေသရင္ကေတာ့ေနာက္ဘ၀မွာ ..........................
ေက်းဇူးျပဳ၍၊ ကြ်န္ေတာ့ညီငယ္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေဖၚျပေပးေစလိုပါတယ္။ ဒါေတြကို အေသးစိတ္ ေဟာေဖၚညႊန္ျပခဲ့ေသာ ျမတ္ဗုဒၵ၏ ဥာဏ္ေတာ္ကို ဦးခိုက္လွ်က္ ........
aungkyawhtoon@gmail.com