ဘ၀မီး႐ွဴးတိုင္

လူသည္မိမိ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံေျပာဆိုျပဳမူသည္။ အယူ၀ါဒအမွားကို ယံုၾကည့္ထားလွ်င္အမွားကိုသာ က်င့္ၾကံ၊ ေျပာဆုိျပဳမူမည္ျဖစ္၍ ဤဘ၀၌အလြန္အက်ိဳးယုတ္


မည့္အျပင္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀၌လည္း အပါယ္လားရမည္ျဖစ္သည္။ အယူ၀ါဒအမွန္ကို ယံုၾကည့္ထားလွ်င္မူ အမွန္ကိုသာ အမ်ားအားျဖင့္ က်င့္ၾကံ၊ ေျပာဆုိ၊ ျပဳမူမည္ျဖစ္၍ ဤဘ၀၌ မိမိ၏အက်ိဳးႏွင့္ သူတပါးတို႔၏ အက်ိဳးကိုလြန္စြာ သယ္ပိုးထမ္းရြက္္ႏိုင္မည့္ အျပင္ တမလြန္ဘ၀၌လည္းၾကီးက်ယ္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။
အေမွာင္ႏွင့္ အလင္းသည္လြန္စြာျခားနားသကဲ့သို႔ အမွားသိသူႏွင့္ အမွန္သိသူတုိ႔သည္လည္းလြန္စြာကြာျခားၾက၏။
ဗုဒၶ၏ တရားဓမၼတုိ႔သည္ကား ဒုကၡအားလံုးတို႔ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ နိဗၺာန္လမ္း ကိုညႊန္ျပေပးသည့္ ဆီမီးတုိင္ပမာျဖစ္ေပသည္။


No comments: