မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာဟု ဆို႐ိုးလိုက္ကာ မမိုက္ပါႏွင့္

မုသာ၀ါဒ- မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ပတ္ျခင္း ဟု အနက္ရွိ၏။ မဟုတ္မမွန္ေသာစကားဟူရာ၌ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာ၍ လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္ေရး၍လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္လက္ စသည္ ကို လႈပ္ျပ၍လည္းေကာင္း လိမ္သမွ် ညာျဖန္းသမွ် အားလံုးပါ


၀င္၏။
သူတစ္ပါးတို႔အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္သြားေအာင္ လိမ္ညာလွည့္ျဖား ေသာ မုသားမ်ိဳး သည္ အပါယ္ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ျပီး ကိုယ္အ က်ိဳးစီးပြား ပ်က္မွာစိုး၍၊ ျပက္ရယ္ျပဳ လို၍ လိမ္ညာျခင္းကား အျပစ္နည္း၏။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္လိမ္ညာျခင္းပင္ ျဖစ္ေစလိမ္ညာတတ္ေသာ အက်င့္မျဖစ္ေအာင္ သတိထားျပီး ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္။ “မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ” ဟု ေျပာေလ႔ရွိၾကသည္။ ယင္းစကားျဖင့္ အခ်ိဳ႕က ကဗ်ာလကၤာ စီကံုးေရးသားရာ၌ပင္ မုသားမပါက ေျပျပစ္မႈမရွိဟု ယူဆၾက သည္။ ထိုစကားသည္ မွားယြင္းေသာစကားသာ ျဖစ္ေပ၏။ ပညာရွိ သူေတာ္ ေကာင္းၾကီးမ်ားသည္ စကားေျပာရာ၌ လည္း ေကာင္း၊ ကဗ်ာလကၤာမ်ား သီကံုးေရး သားရာ၌လည္းေကာင္း မုသားကို ေျပာဆိုေရးသားမႈ မရွိၾကပါ။

မုသားစကား ေျပာဆိုရာ၌ အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေအာင္ ေျပာဆိုလွ်င္ မုသာ ၀ါဒကံ ထိုက္၏။ အက်ိဳးစီးပြား အနည္းငယ္ ပ်က္စီးလွ်င္ အျပစ္နည္း၏။ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာကိုမဆို “မျမင္ပဲ ျမင္၏၊ မၾကားပဲၾကား၏၊ မေတြ႔ပဲ ေတြ႔၏၊ မသိပဲ သိ၏၊ ျမင္လ်က္ မျမင္၊ ၾကားလ်က္ မၾကား၊ ေတြ႔လ်က္ မေတြ႔၊ သိလ်က္ မသိ” ဟု ေျပာဆိုေသာ လူယုတ္မာတို႔၏ စကား(အန ရိယေ၀ါဟာရ) ရွစ္မ်ိဳးတို႔တြင္ တစ္မ်ိဳး မ်ိဳးကိုေျပာလွ်င္ အျပစ္ ၾကီး၏။ မဟုတ္မမွန္ေျပာ၍ သံဃာကို အသင္းခြဲေသာ (ရဟန္း အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲေစေသာ) မုသာ၀ါဒသည္ ပို၍အျပစ္ၾကီး ေလး၏။ ေရွးဘုရားအေလာင္း သူေတာ္ေကာင္းၾကီးမ်ားသည္ သတ္မႈ၊ ခိုးမႈ၊ ကာမက်ဴးလြန္မႈ၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမႈ တို႔ကို ျပဳလုပ္မိခဲ႔ၾကေသာ္လည္း သူတစ္ပါး အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္စီးခၽြတ္ယြင္းေစလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ မုသားကို လံုး၀မေျပာ မဆိုခဲ႔ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ သူတစ္ပါး အက်ိဳးစီးပြား မထိခိုက္မ ပ်က္စီးေသာ မုသားမ်ိဳးကိုမူေျပာဆိုခဲ႔ ၾကဖူးပါသည္။
ဥပမာ- ဒုကနိပါတ္ သံသုမာရဇာတ္၌ သံသုမာရ မိေက်ာင္းက ဘုရားအေလာင္း၀ါနရိႏၵေမ်ာက္မင္း၏ အူအသည္းကို ေတာင္း ေသာအခါ အေလာင္းေတာ္က “ငါတို႔ ေမ်ာက္မ်ိဳး၏ အူအသည္း ကား ကိုယ္ထဲ၌ မရွိ” ဟုေျပာ၍ နီရဲေသာ ေရသဖန္းသီးကို လက္ညိႈးညႊန္ျပခဲ႔ဖူး၏။ ပရိယာယ္ျဖင့္ ေျပာေသာေၾကာင့္ မုသာ ၀ါဒကံမထိုက္။ ဧကနိပါတ္ ပဥၥာ၀ုဓဇာတ္၌လည္း အေလာင္း ေတာ္ ပဥၥာ၀ုဓမင္းသားက သိေလ သေလာမဘီလူးအား “ငါ့၀မ္း ထဲ၌ ၀ရဇိန္လက္နက္ရွိ၏၊ ငါ့ကို နင္စားေသာ္ ကိုယ္လက္မ ေက်ပဲ အူအသည္း အပိုင္းပိုင္းျပတ္၍ေသမည္” ဟု ေျပာခဲ႔ဖူး၏။ ဤကဲ႔သို႔ ဘုရားအေလာင္းေျပာဆိုခဲ႔ေသာ မုသားမ်ားမွာ မုသာ ၀ါဒကံ မထိုက္ေပ။ အဘယ္႔ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပညာတည္းဟူ ေသာ ၀ရဇိန္လက္နက္ကို ရည္ရြယ္ရင္း ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

မုသာ၀ါဒအရာ၌ အက်ိဳးစီးပြားပ်က္စီးမွ မုသာ၀ါဒကမၼပထ ေျမာက္၏။ အက်ိဳးစီးပြား မပ်က္စီးလွ်င္ မုသာ၀ါ ဒကံမွ်သာ ျဖစ္ သည္။ မုသားစကား ေျပာဆိုေသာ အဂၤါ(၄)ပါးရွိ၏။ ၎တို႔မွာ-
(၁) မဟုတ္မမွန္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ျခင္း၊
(၂) လိမ္ညာလွည့္စားလိုစိတ္ရွိျခင္း၊
(၃) လံု႔လျပဳျခင္း၊
(၄) မိမိလွည့္စားသည့္ အဓိပၸာယ္ကို သူတစ္ပါးနားလည္ျခင္း
တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

မုသားေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ရရွိေသာ အျပစ္(၉)မ်ိဳးရွိပါသည္။ ၎ တို႔မွာ-
(၁) ယခုဘ၀၌ စကားပီပီသသ မေျပာတတ္ျခင္း။
(၂) သြားမ်ား မညီမညြတ္ ရွိျခင္း။
(၃) ခံတြင္း ပါးစပ္ ပုပ္ညွီျခင္း။
(၄) ကိုယ္အေရးအသား ပူရွိန္ေျခာက္ကပ္ စိုစိုဖတ္ဖတ္မရွိျခင္း။
(၅) မ်က္စိ-နား စေသာ ဣေျႏၵမ်ား ေနာက္က်ဳက်ဳရွိျခင္း။
(၆) ပံုဟန္မလွပဲ ဆိုးရြားခြ်တ္ယြင္း ေဖာက္ျပန္ျခင္း။
(၇) သူတစ္ပါးအေပၚ၌ ၾသဇာမတည္ျခင္း။
(၈) အေျပာအဆို ႏႈတ္လွ်ာမ်ား ေထာ္ေလာ္ၾကမ္းတမ္းျခင္း။
(၉) စိတ္မတည္ပဲ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီတတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါ သည္။


လကၤာျဖင့္မွတ္ပါေလ-

“မုသားစကား၊ ေျပာဆိုျငားမူ၊ စကားမျပီ၊ သြားမျငီတည္း၊ ပုပ္ညွီပါးစပ္၊ ေျခာက္ ကပ္ကိုယ္ေရ၊ ဣေျႏၵယြင္းေနာက္၊ ပံုယြင္း ေဖာက္၍၊ မေရာက္ၾသဇာ၊ ႏႈတ္လွ်ာၾကမ္းေထာ္၊ လွ်ပ္ေပၚေလာ္ လည္၊ စိတ္ မတည္သည္၊ ေရွာင္မည္အျပန္ အက်ိဳးတည္း။”


ဤသို႔ စသည္ျဖင့္ အျပစ္မ်ားပါသည္။ မုသားေျပာဆိုသူသည္ ဘယ္ကိစၥ၌မွ် မယံုၾကည္ရေသာေၾကာင့္ အၾကီးအကဲ မျဖစ္ႏိုင္ ေပ။ ဤျပဆိုခဲ႔ေသာ အျပစ္တို႔ကား ၀ဋ္လိုက္ေသာအားျဖင့္ ေရာက္ေလရာဘ၀၌ ရတတ္ေသာအျပစ္မ်ားသာရွိေသး၏။ တ ခ်ိဳ႕ေသာ မုသားစကားမ်ားမွာ ငရဲေရာက္ေအာင္ပင္ အျပစ္ၾကီ ၏။ ကမၻာဦးတြင္ ေစတီယတိုင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ “ဥပ၀ရ” ေခၚ ေစတီယမင္းသည္ မုသားစကား ေျပာဆိုခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ေျမမ်ိဳျပီး အ၀ီစိ၌ခံစားရသည္ကို သံေ၀ဂယူသင့္လွပါသည္။

ဤေစတီယ၀တၳဳ၌ မုသာ၀ါဒ၏အျပစ္ကား လြန္လြန္းလွ၏ဟု မွတ္ ထင္ၾကေပလိမ္႔မည္။ မလြန္လြန္းပါေပ။ ထိုေစတီယမင္း၏ မုသား ေျပာေသာအခ်ိန္ကား တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မုသားေျပာ သူမရွိေသးေခ်။ အားလံုးသစၥာတည္ေသာအခါ ျဖစ္သည္။ ညစ္ စုတ္ေပေတေနေသာ လက္ႏွီး၌ အိုးမဲထိေသာ္လည္းမထူး၊ ျဖဴ စင္ေသာ ပ၀ါ၌ကား ျမဴမႈန္႔ေလာက္ အကြက္ကေလးပင္ ထင္ ရွားသကဲ႔သို႔ အားလံုး သစၥာတည္ၾကေသာကာလ၌ ပထမျဖစ္ ေသာ ထိုမုသားသည္ အလြန္ထင္ရွား၍ အျပစ္လည္းႀကီး မားေလသည္။ ယခုေခတ္ကား “မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ” ဟူ ေသာစကားကို လက္ကိုင္ျပဳလ်က္ မုသားကိုေရလဲႏွင့္ သံုးစြဲေန ၾကေသာေခတ္ ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မုသားေပါေသာေခတ္၌ မုသားေျပာသူတိုင္း ေျမမ်ိဳရ လွ်င္ ေျမၾကီးပင္ အားလပ္ခြင့္ရေတာ႔မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ျပင္ ကမၻာဦး၌ မုသားေလာက္အျပစ္ၾကီးေသာ အျပစ္မ်ားလည္း မရွိေသးေပ။ ယခုေခတ္၌ကား မုသားေလာက္အျပစ္ကို အျပစ္ ဟု ဆိုဖြယ္မရွိ ေလာက္ေအာင္ ထို႔ထက္ဆိုးရြားေသာ အျပစ္ ႀကီးေတြက လႊမ္းမိုးေန ေသာကာလျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ေခတ္အေလ်ာက္ မုသားအျပစ္က မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ အက်ိဳးမ ထင္ရွားေစကာမူ သံသရာ၌ ၀ဋ္လိုက္ေသာအျပစ္မွာ ေစတီယ မင္း၏ အျဖစ္မ်ိဳးထက္ သက္သာလွမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ တကယ္႔သူေတာ္စင္ ပါရမီရွင္မွန္လွ်င္ သစၥာပါရမီကို လိုလိုခ်င္ ခ်င္ ျဖည့္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မုသားမွန္သမွ်ကို အေသးအ ဖြဲကစ၍ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ သစၥာပါရမီကိုသာ ႏွစ္ႏွစ္သက္သက္ ျဖည့္က်င့္ၾကပါလွ်င္ မိမိ၌တည္ေသာသစၥာေၾကာင့္ အလိုလိုအ ရွိန္အ၀ါတက္လာလိမ္႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။

“မုသားမပါ၊ လကၤာမေခ်ာဟု၊ ဆိုး႐ိုးလိုက္ကာ၊ မမိုက္ပါပ၊ဲ သစၥာ စကား၊ ေျပာဆိုသြားကာ၊ ျငိမ္းရာဒုကၡ၊ လွမ္းကုန္ၾကဟု၊ ႏိႈးေဆာ္သမႈ၊ ေဆာင္းပါးျပဳသည္၊ မ်ားေထြသာဓု၊ ေခၚေစသတည္း။”


2 comments:

ေရႊျပည္သူ (ShwePyiThu) said...

အစ္မအတြက္ေတာ့ ငါးပါးသီလထဲမွာ ေစာင့္ထိန္းရ အခက္ဆံုးဟာ မုသာ၀ါဒလို႔ပဲ ထင္ပါတယ္။ ပို႔စ္မွာ ေရးထားတဲ့အတိုင္း “မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ” ဆိုၿပီး သိရက္နဲ႔ေရာ မသိလိုက္ဘဲပါ ညာမိတာေတြ ရွိပါတယ္။ သူမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ညာတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ျပႆနာတစ္ခုခု မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔ ေျပာမိတဲ့ White Lie မ်ိဳးေတြပါ။ အခုေတာ့ ဘယ္လို အလိမ္အညာ စကားမဆို အနည္းနဲ႔အမ်ား အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာ သေဘာေပါက္သြားလို႔ ေနာင္ကို ႀကိဳးစားဆင္ျခင္ရမယ္လို႔ ကို္ယ့္ကိုကိုယ္ သတိေပးမိပါတယ္။ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ငါးပါးသီလပို႔စ္ေတြ ျဖန္႔ေ၀ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေအာင္ဦးေရ။

Bunny Than Aye said...

အားလံုးထည္းမွာ မခက္ခဲဆံုး ေစာင္႔ထိမ္းရတဲ႔ သိကၡာပုဒ္ပါ။ မသိလိုက္ သိလိုက္မဲ႔ အလြယ္တစ္ကူက်ိုးေပါက္သြားတတ္ပါတယ္။ ၿပန္လည္မွ်ေဝခြင္႔ ၿပဳပါခင္ဗ်ား