မေပးျငားပဲ သူ႔စီးပြားကို လိမ္ညာလွည့္ဖ်ား မခိုးျငားႏွင့္…

အာဒိႏၷာဒါန- မေပးအပ္ေသာ သူ႔ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းဟုအနက္ရွိ ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ မွတစ္ပါး အျခားေသာ လူ၊ နတ္၊ တိရစၧာန္ ဟူသမွ်ကို သူတစ္ပါးဟုခ်ည္း မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါး ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္း၊ ဓားျပတိုက္ယူျခင္း၊ ညာျဖန္းလွည့္ပတ္ယူ


ျခင္း၊ ကူးသန္းေရာင္၀ယ္ရာ၌ တင္းေတာင္း၊ ခ်ိန္ခြင္၊ အေလးစ သည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရာင္းကုန္တိုးေအာင္ ေရထိုးျခင္းစ သည္ျဖင့္လည္းေကာင္း မ႐ိုးမသားယူျခင္း ဟူသမွ်သည္ အဒိႏၷာဒါနာခ်ည္းျဖစ္၏။ ယုတ္စြအဆံုး သူတစ္ပါးပိုင္ေသာ ျမက္၊ ၀ါးျခမ္းမွ်ကိုပင္ မခိုးယူေကာင္းေပ။ ခိုးယူလွ်င္ အဒိႏၷာဒါန က်ဴးလြန္းသည္မည္၏။

မိမိခိုးယူေသာဥစၥာသည္ တန္ဘိုးနည္းလွ်င္ အျပစ္နည္းျပီး တန္ဘိုးၾကီးလွ်င္ အျပစ္ၾကီး၏။ ဥစၥာတန္ဘိုးခ်င္းတူေနလွ်င္ သီလမရွိသူ၏ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းသည္ အျပစ္နည္းျပီး သီလရွိသူ ၏ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းကပို၍အျပစ္ၾကီး၏။ ၀ိနည္းအားျဖင့္ ဆိုရ လွ်င္ ပုဂၢလိကဥစၥာထက္ ဂိုဏ္းဥစၥာက ပို၍အျပစ္ၾကီး၏။ ၎ထက္ သံဃိက ဥစၥာက ပို၍အျပစ္ၾကီး၏။ မိမိဥစၥာကို သူ တစ္ပါးဥစၥာထင္၍ ခိုးျခင္း၊ သူတစ္ပါးဥစၥာ ကို မိမိဥစၥာထင္၍ ယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္၍ ယူျခင္းတို႔၌မူ အဒိႏၷာဒါနကံ မထိုက္ ေပ။

သူတစ္ပါးဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းအဂၤါငါးပါးရွိၾက၏။ ၎တို႔မွာ-
(၁) သူ႔ဥစၥာျဖစ္ျခင္း၊
(၂) သူ႔ဥစၥာဟုအမွတ္ရွိျခင္း၊
(၃) ခိုးယူလိုစိတ္ရွိျခင္း၊
(၄) ခိုးယူရန္ၾကိဳးစားျခင္း၊
(၅) ခိုးယူျခင္း တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။


ခိုးျခင္း အမ်ိဳးအစား(၂၅) ပါးရွိ၏။ ထိုပေယာဂတို႔ျဖင့္ ခိုးျခင္းအမႈကို က်ဴးလြန္ေနၾကေပသည္။ သီလ၀ႏၲပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ လိုသူသည္ ထိုသို႔က်ဴးလြန္ျခင္း (၂၅) ပါးလံုးကို ေရွာင္ၾကဥ္္ျပီး မိမိ၏သီလကုိ အပ်က္မခံပဲ လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေပ သည္။ ခိုးျခင္း (၂၅) ပါးတို႔မွာ-

(၁) နာနာဘ႑ပဥၥက (သက္ရွိသက္မဲ႔ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို နည္းငါးမ်ိဳးျဖင့္ခိုးျခင္း)
(က) အာဒိယန- အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ျခံေျမ၊ ကၽြဲႏြားစသည္တို႔ကို တရားစြဲဆို၍ခိုးျခင္း၊
( ခ) ဟရဏ- သူတစ္ပါးဥစၥာကို ဦးေခါင္းျဖင့္ သယ္ေဆာင္လာ စဥ္ ခိုးလိုစိတ္ျဖင့္ ပခံုးသို႔ခ်၍ခိုးျခင္း၊
( ဂ) အ၀ဟရဏ- သူတစ္ပါးအပ္ႏွံထားသည္ကို ပိုင္ရွင္ျပန္ ေတာင္းစဥ္ ျငင္းဆို၍ခိုးျခင္း၊
(ဃ) ဣရိယာပထ၀ိေကာပန- ဘ႑ာကိုေဆာင္လာ သူႏွင့္တ ကြ ဥစၥာကိုပါခိုးအံ႔ဟု ေဆာင္လာသူကို ျခိမ္းေျခာက္ပုတ္ခတ္၍ ေဆာင္လာသူ၏သြားလာမႈကို ဖ်က္၍ခိုး ျခင္း၊
(င) ဌာနာစ၀န- ၾကည္းကုန္း၌ခ်ထားေသာ သူတစ္ပါးဥစၥာကို ေနရာေရြ႕၍ခိုးျခင္း၊

(၂) ဧကဘ႑ပဥၥက (သက္ရွိပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို နည္းငါးမ်ိဳးျဖင့္ ခိုးျခင္း)
(က) အာဒိယန- ကၽြဲႏြားစသည္ကို တရားစြဲဆို၍ခိုးျခင္း၊
( ခ) ဟရဏ- (နာနာဘ႑ပဥၥကႏွင့္တူ၏။။)
( ဂ) အ၀ဟရဏ- ။
(ဃ) ဣရိယာပထ၀ိေကာပန- ။
( င) ဌာနာစ၀န- ။

(၃) သာဟတၳိကပဥၥက (သက္မဲ႔ပစၥည္းကို နည္းငါးမ်ိဳး ျဖင့္ခိုး ျခင္း)
(က) သာဟတၳိက- ကိုယ္တိုင္ခိုးျခင္း၊
( ခ) အာဏတၱိက- သူတစ္ပါးကို ခိုးခိုင္းျခင္း၊
(ဂ) နိႆဂၢိယ- ကင္း၊ အေကာက္ခြန္ ေရွာင္လြဲ၍ခိုးျခင္း၊
(ဃ) မတၳသာဓက- အခြင့္သာသည့္အခါ ခိုးရန္ေစခိုင္းထား ျခင္း၊
( င) ဓုရနိေကၡပ- ပိုင္ရွင္က ငါ့ဥစၥာဆံုးျပီဟု ေအာက္ေမ႔သည္ ႏွင့္ ခိုးမႈေျမာက္ျခင္း၊

(၄) ပုဗၺပေယာဂပဥၥက (ေရွးဦး လံု႔လျပဳ၍ ခိုးျခင္းငါးမ်ိဳး)
(က) ပုဗၺပေယာဂပဥၥက- အခိုးခိုင္းစဥ္ကပင္ ခိုးမႈေျမာက္ျခင္း၊
( ခ) သဟပေယာဂ- ျခံေျမပိုင္းျခား စိုက္ထူထားေသာ မွတ္တိုင္ စသည္ကို ေျပာင္း ေရႊ႕စိုက္၍ ခိုးျခင္း၊
( ဂ) သံ၀ိဒါ၀ဟာရ- စုေပါင္းတိုင္ပင္၍ ခိုးျခင္း၊
(ဃ) သေကၤတကမၼ- အခ်ိန္၊ နာရီ အခ်ိန္းအခ်က္ျပဳ၍ ခိုးျခင္း၊
( င) နိမိတၱကမၼ- မ်က္စိမွိတ္ျပ၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ၍ ခိုးျခင္း၊

(၅) ေထယ်ာ၀ဟာရပဥၥက (ေဖာက္ထြင္း ခိုးျခင္းငါးပါး)
(က) ေထယ်ာ၀ဟာရ- နံရံစသည္ကို ေဖာက္ထြင္း၍ တင္း ေတာင္း၊ အေလး၊ စာရင္းဇယားစသည္ကို လိမ္၍ခိုးျခင္း၊
( ခ) ပသယွာ၀ဟာရ- တိုက္ခိုက္လုယက္ အႏိုင္အထက္ျပဳ၍ ခိုးျခင္း၊
( ဂ) ပရိကပၸာ၀ဟာရ- ဥစၥာႏွင့္ ဥစၥာထားရာ ေနရာကို ၾကံဆ၍ ခိုးျခင္း၊
(ဃ) ပဋိစၧႏၷာ၀ဟာရ- ေနာက္မွခိုးရန္ စိတ္အၾကံျဖင့္ ေရဆိပ္စ သည္၌ ခၽြတ္ခ်ထားေသာ သူ႔ဥစၥာကို ေျမ၊ ျမက္ စသည္ျဖင့္ ဖံုး ကြယ္၍ ခိုးျခင္း၊
( င) ကုသာ၀ဟာရ- အႏိုင္ရရန္၊ ပစၥည္းေကာင္းရရန္ မဲလိပ္ ကမၺည္း ေျပာင္းလိမ္၍ ခိုးျခင္း တို႔ျဖစ္ၾက၏။
ထိုသို႔ ခိုးယူျခင္း (၂၅) မ်ိဳးလံုးကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္မွသာ ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာ သီလ၀ႏၲပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေပမည္။

အာဒိႏၷာဒါနကံ က်ဴးလြန္မိျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာအျပစ္တို႔မွာ (၆) မ်ိဳးရွိၾကပါသည္။ အာဒိႏၷာဒါနကံ က်ဴးလြန္ခဲ႔သူတို႔မွာ-

(၁) ဥစၥာပစၥည္း မြဲတတ္ျခင္း၊
(၂) ဆင္းရဲတတ္ျခင္း၊
(၃) ငတ္မြတ္ျခင္း၊
(၄) အလိုရွိေသာအရာကို မရႏိုင္ျခင္း၊
(၅) ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ မတတ္ျခင္းေၾကာင့္ စည္းစိမ္ပ်က္စီး တတ္ျခင္း၊
(၆) ေရ၊ မီး၊ သူခိုး၊ အေမြခံ သားဆိုးသမီးဆိုး၊ မင္းဆိုး ဟူေသာ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၏ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ဥစၥာပ်က္ျပားရျခင္း၊
ဤ မေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားၾကရေပသည္။

လကၤာျဖင့္ မွတ္ပါေလ-

“အဒိႏၷာဒါ၊ ခိုးမိပါမူ၊ ဥစၥာနည္းမြဲ၊ ဆင္းရဲငတ္ဘိ၊ လိုရွိမရ၊ ေဘာဂပ်က္စီး၊ ေရ-မီး-သူခိုး၊ ေမြခံဆိုးႏွင့္၊ မင္းဆိုးအျပား၊ ရန္မ်ိဳးငါးေၾကာင့္၊ ပ်က္ျပားဥစၥာ၊ ျပစ္မ်ားစြာသည္၊ ေရွာင္ကာ အျပန္အက်ိဳးတည္း။”

ဤ ျပဆိုခဲ႔ေသာ အျပစ္တို႔မွာ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း၌ ၀ဋ္လိုက္ သည့္အေနအားျဖင့္ ရတတ္ေသာ အျပစ္မ်ားသာရွိေသး၏။ ထို အျပစ္မ်ားထက္ ၾကီးေလးစြာေသာ ငရဲ၊ ျပိတၱာတို႔၌လည္း ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံစားၾကရေပသည္။ ေရွးတုန္းက ေစ်းသည္မိန္းမ (၄) ေယာက္တို႔သည္ အေလးခ်ိန္ခြင္ စဥ္းလဲျခင္းစသည္ျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းျပီးေနာက္ အရြယ္ေကာင္းတုန္းမွာပင္ ေသၾက၍ ျပိတၱာမ်ားျဖစ္ၾကေလေသာ္ မိမိတို႔၏ ေရွးေဟာင္း ေႏွာင္းျဖစ္ေတြကို ျမင္ၾက႐ံုသာမက က်န္ရစ္ေသာ ေယာက်္ား တို႔က ေနာက္မယားယူၾကျပီး မိမိတို႔ စုေဆာင္းထားခဲ႔ေသာ ပစၥည္းေတြ သံုးျဖဳန္းေနၾကသည္ကို ျမင္ရသျဖင့္ မခံႏိုင္ၾကေသာ ေၾကာင့္ “တရားေရာ မတရား ေရာ ငါတို႔စုေဆာင္းထားခဲ႔တဲ႔ ပစၥည္းေတြကို ေနာက္သား၊ ေနာက္မယားေတြက အပင္းဆို႔ေန ၾကသဟဲ႔၊ ငါတို႔ေတာ႔ ဒုကၡေရာက္ကုန္ပါျပီ” ဟု ျမိဳ႕႐ိုးေပၚက ေနျပီး ဟစ္ေအာ္ေနၾကရွာေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ မိသားစု အတြက္ မတရားေသာ နည္းတို႔ျဖင့္ စီးပြားမရွာသင့္ေပ။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏လုပ္စာကို တစ္မိသားစုလံုး စားၾကျငားေသာ္လည္း အကုသိုလ္အမႈျဖင့္ ရွာေဖြေကၽြးေမြးမိသူ မိမိသာလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးအျပစ္တို႔ကို ခံစားရမည္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။

အတိတ္၌ သူတစ္ပါးတို႔အား လွည့္ပတ္ျဖားေယာင္းျပီး သူ႔ဥစၥာကို ခိုးယူ၍ စီးပြားရွာခဲ႔ျခင္း၊ ဒါနကုသိုလ္နည္းခဲ႔ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုဘ၀၌ ဆင္းရဲျခင္း၊ လာဘ္တိတ္ျခင္းေဘးတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳ ၾကရျခင္းျဖစ္၏။ ထိုသို႔ အက်င့္သီလတို႔ ပ်က္ျခင္းသည္ ဆိုးက်ိဳး တရားတို႔ ေနာက္၌ရွိသည္ဟု ပညာဥာဏ္ျဖင့္ မဆင္ျခင္ႏိုင္ခဲ႔မႈ ေၾကာင့္ ဆင္းရဲတို႔ျဖင့္သာ အဖန္ဖန္က်င္လည္ေနၾကရ ျခင္းဟူေသာ သံသရာေဘးဒုကၡတို႔ကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားၾကရျခင္းျဖစ္သည္ ကို ယခု၌ ဥာဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္သင့္၏။ ကုသိုလ္ တရားတို႔ကို ပြားမ်ားသင့္၏။ ဘုရားရွင္သာသနာေတာ္ၾကီိးႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေနတုန္းမွ အျမတ္ဆံုး ကုသိုလ္ပါရမီတို႔ကို မျဖည့္က်င့္မဆည္းပူးႏိုင္ပဲ တစ္ဘ၀ တစ္နပ္စာ ယခုဘ၀ ခ်မ္းသာေရးအတြက္တစ္ခုသာ ၾကည့္ေနၾကလွ်င္ျဖင့္၊ သီလပ်က္ေနၾက လွ်င္ျဖင့္ မိမိေလာက္ ဥာဏ္ဆင္းရဲသူ အဘယ္မွာလွ်င္ရွိေတာ႔အံ႔နည္း။ ထိုသို႔ မိမိကိုယ္ကို သတိေပးဆင္ျခင္ျပီး ကုသိုလ္တရားတို႔ကုိ အထပ္ထပ္ပြားမ်ား၍ ၀ိပႆနာတရား အားထားကာ ပညာဥာဏ္ခ်င့္ ေထာက္ သံသရာမွ လွ်င္ျမန္စြာထြက္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါကုန္။

စာဖတ္သူတို႔အားလံုး ေဘးဘယာ ေ၀းကြာ၍ ခ်မ္းသာစြာ တရားအားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။
1 comment:

Bunny Than Aye said...

Credit ေပးထားပီး ၿပန္လည္အသံုးၿပဳပါရေစခင္ဗ်ား