"သင္သိျပီးျပီလား"

သင့္အတြက္သစၥာျပဳရန္ ေကာင္းမႈမည္မွ်ရွိေနမည္လဲ။
လမ္းျပရွင္အစစ္ရဲ႕၀ါဒကို မည္မွ်လိုက္နာခဲ႔ဘူးသလဲ။
လြတ္ေျမာက္ျခင္းအစစ္ကို မည္မွ်ေတြ႕ရွိရွာေဖြျပီးျပီလဲ။
သာသနာေစာင့္ေရွာက္သူအစစ္ကို မည္မွ်ကူညီၾကမည္လဲ။
ဘ၀အတြက္တီထြင္ေပးသူအစစ္ (သင့္မွာ) မည္မွ်ရွိျပီလဲ။
အားကိုးရာအစစ္ကား-သစၥာ လမ္းျပရွင္အစစ္က-ဗုဒၶ
လြတ္ေျမာက္ရန္အစစ္က-ဓမၼ သာသနာမကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္
ေစာင္ေရွာက္သူအစစ္က-သံဃာ ဘ၀အတြက္အေကာင္းဆံုး
တီထြင္ေပးသူအစစ္က-သဒၶါ
ဒီအႏွစ္ငါးပါးကိုသိရွိနားလည္ထားသူအတြက္ကေတာ့
အမွားဆိုတာလည္းမရွိ၊အဆိုးဆိုတာလည္းမပါ
ေၾကာက္ထိတ္လန္႔စရာကင္းကြာျပီး
လြတ္ျငိ္မ္းခ်မ္းသာမႈအစစ္ကိုဧကန္ရၾကမည္မလြဲပါ
ေမးႏိုင္သလို ေျဖႏိုင္ၾကပါေစ။

No comments: