မိဘေက်းဇူး ေက်ေအာင္ဆပ္နည္း

(၁) သဒၶါတရားမရွိတဲ့ မိဘကို သဒၶါတရားႏွင့္ျပည့္စံုေအာင္၊
(၂) သီလမရွိတဲ့ မိဘကို သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္၊
(၃) မေပးရက္ မလွဴရက္ ႏွေျမွာ၀န္တုိတဲ့ မိဘကို စြန္႕ၾကဲေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္၊
(၄) ပညာဥာဏ္ မရွိတဲ့ မိဘကို ပညာဥာဏ္ႏွင့္ျပည့္စံုေအာင္၊

ေကာင္းစြာနာယူ ေဆာက္တည္ေစမယ္၊ ေလးေလးနက္နက္ သက္၀င္ေစမယ္၊
တည္တည္တံ့တံ့ ျမဲျမံ ေစမယ္ဆိုရင္ မိဘေက်းဇူးကို တုန္႕ျပန္ၿပီးသား၊
အေက်ဆပ္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

(မာတုေပါသထသုတၱာန္)

No comments: