မိဘေက်းဇူး ၾကီးမားပံု

အႏွစ္တစ္ရာသက္တမ္းမွာ အႏွစ္တစ္ရာသက္တမ္း ကာလပတ္လံုး ညာဘက္ပခံုးေပၚ အမိကိုတင္၊
ဘယ္ဘက္ပခံုးေပၚ အဖကိုတင္ၿပီး အစစ အရာရားလိုေလေသး မရွိေအာင္ လုပ္ေကၽြးေသာ္လည္း
မိဘေက်းဇူးမကုန္ႏိုင္ေပ။

No comments: