ခ်မ္းသာအစစ္မည္သည္ကို အမိကလည္း မေပးႏိုင္။ အဘကလည္း မေပးႏိုင္။ ေဆြမ်ိဳးကလည္း မေပးႏိုင္။ ခ်မ္းသာတု ကိုသာ ေပးႏိုင္၏။ မိမိ၏ စိတ္ျမတ္ကသာလွ်င္ မိဘေဆြမ်ိဳးတို႔က ေပးႏိုင္ေသာ ခ်မ္းသာထက္ ပို၍စစ္မွန္ေသာခ်မ္းသာကို ေပးႏိုင္၏။


(ဓမၼပဒ-ေသာေရယ်မေထရ္၀တၴဳ)

No comments: