သစ္၀ါးတို႕စုေပါင္း အိမ္တစ္လံုးေကာင္းေဆာက္လိုလွ်င္ နိမ္႔ျမင့္တိုရွည္ မွီရာရာ စီေပးပါ... လမ္းသြားခ်င္း ပက္ပင္းခဏႀကံဳေတြ႕ၾကရာ၌ ငါေျပာတာမွ အဟုတ္၊ ငါေျပာတာမွ အမွန္၊ ငါႀကံတာမွသေဘာမိ
ဟူ၍ ငါတေကာ မေကာမိေစရာ။ - သူလည္းဘဲ သူ႕အေတြ႕အႀကံဳခံုမင္ ဂုဏ္တက္ခ်င္ေပလိမ္႔မည္။ - ကိုယ္လည္းဘဲ ကိုယ္႕အေတြ႕အႀကံဳပံုတင္ ဂုဏ္တက္လ်က္ကပင္။ - ဖဲကစားရာ၌ကုလားခ်င္းတူပါလ်က္ႏွင့္ ငါ့ကုလားကဓားပါသည္ ေျပာၾကားေလွ်ာ္စား
စားသည့္ပမာ မျပဳက်င့္မိၾကေစရာ။


(ဓမၼနီတိကထာ) ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္

No comments: