ဟင္းလင္းမပိတ္၊ ေလာဘစိတ္ျဖင့္၊ အဟိတ္ေပထ၊ မ၀ႏိုင္သီး၊ စပါးႀကီးေျမြလို၊ ရတိုင္းမ်ိဳေသာ္၊ ဤကိုယ္ေနာက္နစ္၊ ေဘးႀကီးျဖစ္လိမ္႔။


(မဃေဒ၀လကၤာ)

No comments: