အဒိႏၷာဒါနကံ၏ အျပစ္အက်ိဳးမ်ား...

အဒိႏၷာဒါ ၊ ခိုးမိပါမူ ၊ ဥစၥာလည္းမြဲ ၊ဆင္းရဲငတ္ဘိ၊ လိုရွိမရ ၊ ေဘာဂပ်က္စီး၊ ေရမီးသူခိုး၊ ေမြခံဆိုးႏွင့္ ၊ မင္းဆိုးအျပား ၊ ရန္မ်ိဳးငါးေၾကာင့္၊ ပ်က္ျပားဥစၥာ၊ ျပစ္မ်ားစြာသည္ ၊ ေရွာင္ခါအျပန္ အက်ိဳးတည္း။

No comments: