ကာေမသုမိစၦာစာရကံ၏ အျပစ္အက်ိဳးမ်ား...

မိစၦာစာရ ၊ က်ဴးလြန္ကလည္း ၊ မုန္းၾကအမ်ား ၊ ရန္သူပြား၍ ၊ ရွားပါးလာဘ္တိတ္၊ ခ်မ္းသာဆိတ္၏၊ ဣတၴိပ႑ဳက္ ၊ မ်ိဳးယုတ္ခါခါ ၊ မ်က္ႏွာမလွ ၊ အရွက္ရလ်က္ ၊ လကၡဏဣေႁႏၵ၊ ယြင္းေသြခ်ိဳ႕သိမ္၊ စိုးရိမ္မ်ားစြာ ၊ ခ်စ္သူကြာသည္၊ ေရွာင္ခါအျပန္ အက်ိဳးတည္း။

No comments: