ပါဏာတိပါတကံ၏ အျပစ္အက်ိဳးမ်ား...

ပါဏာတိပါတ္ ၊ သူ႕သက္သတ္က၊ ခ်ိဳ ႔လတ္အဂၤါ ၊ မြဲျပာ႐ုပ္သြင္ ၊ အားအင္ခ်ိဳ႕ယြင္း ၊ လ်င္ျခင္းလည္းေ၀း ၊ ေဘးကိုေၾကာက္တတ္ ၊ အသတ္ခံရ ၊ အနာမ်ားလ်က္ ၊ ေခၽြရံပ်က္၍၊ အသက္တိုလွ၊ ျပစ္မ်ားစြာသည္ ၊ ေရွာင္ကအျပန္ အက်ိဳးတည္း။

No comments: