အမွတ္မွားေတာ႔ အသိမွားတယ္။ အသိမွားေတာ႔ အယူမွားတယ္။ အမွားသံုးခ်က္နဲ႔ဘဲ လမ္းဆံုးေတာ႔ ေသမင္းႏိုင္ငံမွာ ေသမင္းခႏၶာ ထိုးအပ္ရတယ္။ ထို အမွားသံုးခ်က္ မလြတ္ေသးသ၍ အပါယ္မလြတ္ႏိုင္ေသး။


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အေခၚရွိႏွင့္ တကယ္ရွိ အရွိႏွစ္ပါးခြဲျခားရန္တရားေတာ္ မွ...

No comments: