အႀကီးအကဲက်င့္၀တ္(၆) ပါး...

ထၾကြႏိုးၾကား ၊ သနားသည္းခံ ၊ ေ၀ဖန္ေထာက္႐ႈ ၊ ဤေျခာက္ခု ႀကီးသူက်င့္ရာ တရားတည္း။
(၁) ထၾကြ = ငယ္သားတို႔ထက္ ထၾကြလံု႔လရွိျခင္း။
(၂) ႏိုးၾကား = ႏိုးၾကားျခင္း ၊ အသြားအလာ အေနအထိုင္တို႔၌သတိရွိျခင္း။
(၃) သနား = ၾကင္နာသနားတတ္ျခင္း။
(၄) သည္းခံ = ေျမႀကီးကဲ႔သို႔ သည္းခံျခင္း။
(၅) ေ၀ဖန္ = ေ၀ဖန္ခြဲျခားႏို္င္ျခင္း။
(၆) ေထာက္႐ႈ = ပညာရွိတို႔ကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္း။

No comments: