သူေတာ္ေကာင္းဥစၥာ(၇) ျဖာ...

(၁) သဒၶါ = ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာေတာ္တို႔၏ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ယံုၾကည္သက္၀င္ျခင္း၊ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ျခင္း။
(၂) သီလ = ေကာင္းေသာအက်င့္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း။
(၃) သုတ = အၾကားအျမင္မ်ားျခင္း။
(၄) စာဂ = ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္း။
(၅) ပညာ = ေလာကီ ၊ ေလာကုတၱရာ ပညာႏွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း။
(၆) ဟီရိ = သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ကဲ႔ရဲ႕မည္ကို ရွက္ျခင္း ၊ မေကာင္းျပဳရမွာ ရွက္ျခင္း။
(၇) ၾသတၱပၸ = ပစၥဳပၸန္ သံသရာေဘးကို ေၾကာက္ျခင္း ၊ မေကာင္းမႈျပဳရမွာ ေၾကာက္ျခင္း။

No comments: