ဒိ႒ိျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္း(၈)ပါး ...

(၁) ႐ုပ္နာမ္(၂)ပါး ၊ ခႏၶာ(၅)ပါးကို မသိျခင္း။
(၂) အ၀ိဇၨာဖံုးလႊမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ခႏၶာ ျဖစ္-ပ်က္ ကို မသိျခင္း။
(၃) ဖႆကို ဖႆျဖစ္တာဘဲလို႔ မျမင္ဘဲ ငါထိေတြ႔တယ္ဟူ၍ သိေနျခင္း။
(၄) ခႏၶာကို သူပဲ ၊ ငါပဲဲ ၊ ေယာက်ၤားပဲ ၊ မိန္းမပဲ စသျဖင့္ အမွတ္မွားေနျခင္း။
(၅) ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးကို ငါပိုင္ငါစိုး ဟု ၾကံစည္မွားျခင္း။
(၆) ျဖစ္-ပ်က္ခႏၶာေတြကို ငါ ၊ သူတစ္ပါး ၊ေယာက်ၤား ၊ မိန္းမဟူ၍ ႏွလံုးသြင္းမွားျခင္း။
(၇) မိတ္ေဆြမွားနဲ႔ ေပါင္းသင္းမွားျခင္း။
(၈) ဒိ႒ိ မကြာေသးတဲ႔ မွားတဲ႔ တရားကို နာမိျခင္း။

No comments: