“ဤေလာက၌ ငါတို႔သည္ မုခ်မေသြ ေသဆံုးၾကရမည္သာျဖစ္၏...ဟူ၍ မသိၾကကုန္ေသာ သူမိုက္တို႔အတြက္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား ျငင္းခုန္ကြဲျပားျခင္းသည္ မေျပၿငိမ္းကုန္။ ထိုသို႔သိေသာ ပညာရွိတို႔အတြက္ကား ထိုသို႔သိျခင္းေၾကာင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား ျငင္းခုန္ ကြဲျပားျခင္းတို႔သည္ ေျပၿငိမ္းကုန္၏”...။...။

(ဓမၼပဒ-ေကာသမၺီရဟန္းမ်ား၀တၴဳ)

No comments: