ေရွးေဟာင္းျမန္မာက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ လူတို႔၏အညစ္အေၾကး(၉) မ်ိဳး...

(၁) အမ်က္ထြက္ျခင္း။
(၂) ေက်းဇူးမသိတတ္ျခင္း။
(၃) ျငဴစူမနာလိုျခင္း။
(၄) သ၀န္တိုျခင္း။
(၅) လွည့္ပတ္ျဖားေယာင္းျခင္း။
(၆) စဥ္းလဲေကာက္က်စ္ျခင္း။
(၇) လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္း။
(၈) မတရားလိုခ်င္ျခင္း။
(၉) မွားေသာအယူရွိျခင္း။
ထို (၉) ပါးကို ေရွာင္ႏိုင္မွသာလွ်င္္ လူမြန္လူုျမတ္ ျဖစ္မည္။

No comments: