"ေနစဥ္သတိေန႔စဥ္ရွိပါေစ"

သီးျခားသတ္မွတ္ခ်ိန္မွာပဲတရားအားထုတ္ျပီး
တျခားအခ်ိန္ေတြမွာတရားလႊတ္ထားတဲ႔သူကို
'ေန႔စဥ'္အားထုတ္သူလို႔ေခၚပါတယ္။
သီးျခားသတ္မွတ္ခ်ိန္မွာေရာ
ကိုယ္အမူအရာပဲျပဳျပဳ၊ ျပဳေနစဥ္
စိတ္အမူအရာပဲျပဳျပဳ၊ ျဖစ္ေနစဥ္
ေနစဥ္တိုင္းေနစဥ္တိုင္းမွာ
တရားအားထုတ္ေနသူကိုေတာ့
'ေနစဥ'္အားထုတ္သူလို႔ေခၚပါတယ္။
ေန႔စဥ္အားထုတ္ရံုနဲ႔တရားထူးရဖို႔မေသခ်ာပါဘူး။
ေနစဥ္အားထုတ္မွတရားထူးရဖို႔ေသခ်ာပါတယ္။
အရွင္ဆႏၵာဓိက

No comments: