နိ၀ါေတာစ မဂၤလာ

မာန္မာနၾကြယ္ ၊ ထိုသူ၀ယ္ ၊ မ်ိဳးႏြယ္ညံ့မည္ဆို။
ထိုက္သူ႐ိုက်ိဳး ၊ မာန္ကိုခ်ိဳး ၊ အမ်ိဳးျမတ္သကို။
ေျခသုတ္ပုဆိုး ၊ ေၿမြစြယ္က်ိဳးလား ၊ မလႊားမပ ၊ စိတ္ကိုခ်၊ မုခ်မဂၤလာ။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

No comments: