“အလုပ္” ႐ႈပ္ရင္ အလုပ္ေျပာင္း န “ကံ” ေကာင္းေအာင္။
“အာ႐ံု” ႐ႈပ္ရင္ အာ႐ံုေျပာင္း န “စ်ာန္” ေကာင္းေအာင္။
“စိတ္” ႐ႈပ္ရင္ စိတ္္ေျပာင္း န “ဥာဏ္” ေကာင္းေအာင္္။“ဓမၼဒူတဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ”

No comments: