ျမန္မာကို ကမၻာက ေလးစားေရး ...

ဖီလိုဆိုဖီေခၚ ဒႆနိကေဗဒသည္ ဘ၀အေၾကာင္းႏွင့္ ေလာကအေၾကာင္းတို႔ကို ေတြးေခၚထားၾက
သည့္ အေတြးအျမင္ဆိုင္ရာ ပညာျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္း ဒႆနိကပညာရွင္မ်ားသည္ ေမာဟမ်က္ႏွာ
ဖံုးစြပ္လ်က္ႏွင့္ ပညတ္နယ္တြင္ ဘ၀သစၥာႏွင့္ ေလာကသစၥာမ်ားကို ရွာေဖြေနၾကရာ ယေန႔တိုင္ မေတြ႕ရွိၾကေသးပါ။ သူတို႕ရွာႀကံေနၾကေသာ သစၥာအမွန္တရားမ်ားအားလံုးသည္ ဗုဒၶအဘိဓမၼာတြင္ အကုန္အရန္သင့္ရွိေနၾက၏။ မွန္ကန္ေၾကာင္း သိပၸံနည္းက် လက္ေတြ႕ျပၿပီးလည္းျဖစ္၏။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ ကမၻာသိေအာင္ လုပ္ႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာကို ကမၻာက ေလးစားလာရမည္ ျဖစ္သတည္း။
ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္

No comments: