ျမတ္ဆရာ...

ေရွး႐ႈေမတၱာ ၊ ဂ႐ုဏာႏွင့္ ၊ နာနာက်င္က်င္ ၊ အျပစ္ျမင္တိုင္း ၊ ၀မ္းတြင္းမသို ၊ ဟုတ္တိုင္းဆို၍ ၊ က်ိဳးလိုစိတ္က ၊ ဆံုးမတတ္သူ ၊ ဆရာဟူေလာ႔ ။ မဃေဒ၀လကၤာ

No comments: