ေမတၱာအဓိပၸာယ္...

- မိမိကိုယ္ကို စိတ္ဓာတ္နဲ႔အသိဥာဏ္ေတြ ရင့္က်က္ေအာင္လုပ္ေနၿပီး သူတစ္ပါးတို႔အားလည္း လုပ္ေပးေနျခင္းသည္ ေမတၱာျဖစ္၏။ - ေမတၱာဟာ ျမင့္ျမတ္လာတဲ႔အခါ ခံစားမႈ မပါေတာ႔။ အက်ိဳးကိုသာ လိုေတာ႔တာျဖစ္တယ္။ - ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းတတ္တယ္ဆိုရင္ ေမတၱာအစစ္မဟုတ္ေသးဘူး။ - ေမတၱာဟာ ဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္တယ္။ သူ႔ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူေဆြးေနတယ္ဆိုရင္ သူ႔ကို ေမတၱာရွိတာ မဟုတ္ေသး။ - ေမတၱာဆိုတာ သူတစ္ပါးကို စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေနတတ္တဲ႔နည္းကို ေပးတာ။ သူ႔ေၾကာင့္ စိတ္မဆင္းရဲဘူး။ - သူ႔ဆီမွ တစ္ခုခုကို ေမွ်ာ္လင့္ေနေသးတယ္ဆိုရင္ သူ႔အေပၚထားတာ ေမတၱာအစစ္ မဟုတ္ေသး။

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက

No comments: