သဒၶါ ၊ ေမတၱာ ေရွး႐ႈကာ ၊ ခ်စ္တာျမင့္ျမတ္သည္။ သတိဥာဏ္ယွဥ္ ၊ မုန္းတတ္လွ်င္ ၊ ၀ဋ္ခြင္လြတ္ေျမာက္သည္။ ဘ၀တိုင္းမွာ ၊ ေစာင္းေျမာင္းကာ ၊ မဲ႔တာကင္းပါေစ။ ဘ၀တိုင္းမွာ ၊ မူးရစ္ကာ ၊ ေသာက္တာကင္းပါေစ။
အရွင္ဆႏၵာဓိက

No comments: