လူ႕ဆက္ဆံေရးတရား(၃) ပါး...

ပညာခ်င့္ေထာက္ ၊ မာန္မေမာက္ႏွင့္ ၊ ကိုယ္႔ေအာက္တန္းတူ ၊ အထက္သူဟု ၊ မွတ္ယူျမဲသို ၊ သံုးပုဂၢိဳလ္တြင္ ၊ ေအာက္ကိုသနား ၊ တန္းတူအားမူ ၊ ေျမွာက္စားအမွ် ၊ မယုတ္ခ်ႏွင့္ ၊ ထက္ကသူမွာ ၊ ႐ိုေသရာ၏။

(မဃေဒ၀လကၤာ)

No comments: