ရဟန္းတို႔ ... မခိုင္မာေသာ သစ္ပင္ကို ေလျပင္းမုန္တိုင္းသည္ ႏွိမ္နင္းႏိုင္သကဲ႔သို႔ သာယာတင့္တယ္ျခင္း
ကိုသာ အစဥ္ေတြးေတာ၍ေနေသာ ၊ ဣေျႏၵတို႔ကို မေစာင့္ထိန္းေသာ ၊ အစားအစာ၌ အတိုင္းအရွည္ကို မသိေသာ ၊ ပ်င္းရိေသာ ၊၀ီရိယနည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ကိေလသာမာန္သည္ ႏွိမ္နင္းႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ေက်ာက္ေတာင္ကို ေလျပင္းမုန္တိုင္းသည္ မႏွိမ္နင္းႏိုင္သကဲ႔သို႔ မသာယာျခင္းကိုသာ အစဥ္ေတြးေတာ၍ေနေသာ ဣေျႏၵတို႔ကို ေစာင့္ထိန္းေသာ ၊ အစားအစာ၌ အတိုင္းအရွည္ကိုသိေသာ ၊ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ၊ လံု႔လရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ကိေလသာမာန္သည္ မႏွိမ္နင္းႏိုင္။
(ဓမၼပဒ-မဟာကာလ ႏွင့္ စူဠကာလ ၀တၴဳ)

No comments: