ေသရမွာေၾကာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္(၄)မ်ိဳး...

(၁) သား ၊ သမီး ၊ ဇနီး ၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ပစၥည္းကို ခင္တြယ္စြဲလန္းေသာသူ။
(၂) မိမိကိုယ္ကို ခင္တြယ္မက္ေမာေသာသူ။
(၃) မေကာင္းမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ထားမိေသာသူ။
(၄) အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္သည့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို မသိ ၊
သို႔ေလာသို႔ေလာ ၀ိစိကိစၦာ(သံသယ)တို႔ႏွင့္ ေသေသာသူတို႔ ျဖစ္ၾက၏။

(ဓမၼပဒ-စိတၱ၀ဂ္)

No comments: