အစဥ္အျမတ္ထြက္ေသာအလုပ္...

အမ်ားအက်ိဳး အစဥ္ေဆာင္သူမွာ အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ေလးစား အေရးထားျခင္းခံရသည့္အျပင္ မိိမိ၏ ထိုေကာင္းမႈမ်ားကို ျမင္ရေတြ႕ရတိုင္း စိတ္ၾကည္ႏူး၍ ရႊင္ျမဴးခ်မ္းသာကာ ေပ်ာ္လ်က္ရွိ၏ ၊ ေဘးကင္းရန္ကင္း စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းျဖင့္ အစဥ္အျမတ္ထြက္လ်က္ရွိ၏။

သေျပကန္ ဆရာေတာ္ၾကီး

No comments: