ပညာ ရခ်င္သူဟာ ...

(၁) သာကစၦာ = ေဆြးေႏြးပါ။
(၂)ပုစၦာမိ = ေမးျမန္းပါ။
(၃)ေယာနိေသာ မနသိကာရ = သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္
ႏွလံုးသြင္းပါ။

ရွင္အာဒိစၥရံသီ

No comments: