မျပစ္မွားထိုက္ေသာ ခင္ပြန္းႀကီး(၁၀) ပါး

(၁) ျမတ္စြာဘုရား။
(၂) ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္သူျမတ္မ်ား။
(၃) ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္မ်ား။
(၄) သာ၀ကမ်ား။
(၅) အမိ။
(၆) အဘ။
(၇) ေဆြမ်ိဳးေတြထဲက ႐ိုေသထိုက္သူမ်ား။
(၈) ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာ ဆရာမ်ား။
(၉) ႀကီးပြားေရးအတြက္ ေထာက္ပံ႔ေပးသူမ်ား။
(၁၀) တရားဓမၼ ေဟာျပေပးသူမ်ား။

No comments: