ဒါနျပဳရာ၌ ရွိရမည့္အဂၤါ(၆)ပါး...

(၁) မိမိမွာ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း။
(၂) အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း သီလႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း။
(၃) လွဴရန္၀တၴဳကလည္း စင္ၾကယ္ျခင္း။
(၄) လွဴေနစဥ္ အခါကာလ၌ မိမိစိတ္ကို ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းစြာထားျခင္း။
(၅) အက်ိဳးကို ဥာဏ္ ၊ သဒၶါတို႔ႏွင့့္ သိျမင္သံုးသပ္ၿပီးကာမွ လွဴဒါန္းျခင္း။
(၆) အသိဥာဏ္ေ႕ရွထားၿပီး စိတ္ကို ေအးျမသန္႔ရွင္းစြာထားျခင္း ၊
အလွဴေၾကာင့္ အပူအပင္ ေနာက္ဆံတင္းမႈ မရွိျခင္း။
တိပိဋကရ-ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
(ေယာ) ဆရာေတာ္

No comments: